[台灣話來自日語的借詞舉例] (六) [大學] tai7-hak8

[台灣話來自日語的借詞舉例]
(本專題使用台語文書寫,標音採用教育部 <臺灣閩南語羅馬字拼音方案>)

 

(六) [大學] tai7-hak8(<日語:大學 [だぃがく/daigaku] )

台灣有誠濟(tsiann5-tse7)(很多) “大學 [tai7-hak8]”,濟徦(tse7-ka3)(多到)大學生窒倒街(that4-to2-ke1),濟徦大學招生招袂(be7)(不會)够額。無論是華語抑(iah4)是台語,現在大家咧講的 “大學” 的概念是對英語的 university 來的(e5)。
university 是啥?
university 是 “an institution at the highest level of education where you can study for a degree or do research." (Oxford Advanced Learner’s Dictionary)(university 是一個最高級的教育機關,佇遐(ti7-hia1)你會使為着學位學習或者是做研究工作)。

意大利學者馬西尼(Federico Masini)佇伊的著作《現代漢語詞彙的形成》(197頁,漢語大詞典出版社,1997年)講,中國儂用 “大學” 來指稱西方 university 佇17世紀都有儂按呢講矣,但是佇19世紀末以前並無流行。尾矣經過日語的媒介,“大學” 這個詞才佇中國時行–起來,所以應該共 university 意義的 “大學” 這個詞看做 “來自日語的回歸漢字借詞”。意思是講,“大學” 這個詞古漢語本來就有,日本儂借去用,用來對譯英語 university 的概念。佇19世紀尾至20世紀初,中國儂去日本旅行、留學、考察,共日本明治維新後產生的漢字詞 “大學” 帶轉來中國,“大學” 這個詞就佇中國流行起來。因為 “大學” 是古漢語本來就有的詞,所以叫做 “回歸漢字借詞”。

 

中國佮台灣的 “大學”:
中國佇清朝尾仔,共現在意義的 “大學” 號做 “大學堂”。佇1911年中華民國成立了後,北洋政府佇1912年頒行《大學令》,這可能是頭一遍正式出現佇法令的 “大學” 這個名詞。有《大學令》了後,“大學堂” 改名叫做 “大學”。親像1898年(清、光緒28年)官方創立的 “京師大學堂” 佇1912年改名號做 “北京大學”;“北洋大學堂” 嘛是佇1912年改名號做 “北洋大學”。北洋大學堂的前身是1887年創立的天津博文書院,1895年改名 “天津北洋西學學堂”,1896年改名號做 “北洋大學堂”,1912年改名叫做 “北洋大學"。北洋大學佇1951年改稱 “天津大學”。
台灣佇日治時代,日本儂佇1928年(昭和3年)佇台北設立 “台北帝國大學”,這是台灣的第一个大學。一直𢓜(kau3)1945年日本戰敗,“台北帝國大學” 猶原是台灣唯一的大學。1945年中華民國接收台灣,共 “台北帝國大學” 改名叫做 “國立台灣大學”。佇國民黨治理台灣的初期,“國立台灣大學” 嘛是台灣唯一的大學。

 

日本的 “大學”:
日本佇明治維新時,為着欲佮歐美各近代國家平起平坐,新政府大量模仿歐美各國的各種制度,教育制度的模仿嘛是其中之一。日本佇1872年(明治5年)公布 <學制>,將全國分做八個 “大學區”,每一個大學區設置一個 “大學(校)”。這應該是日本儂開始使用 university 概念的 “大學” 這個漢字詞的紀錄。
“東京大學” 佇1877年(明治10年)設立,佇1886年(明治19年)依據1886年制定的 <帝國大學令>,改名叫做 “帝國大學”(因為當時日本乾焦有這間大學),1897年改稱 “東京帝國大學”,因為迄陣已經有另外成立 “京都帝國大學”。

 

古漢語的 “大學”:
中國古漢語有 “大學” 這個詞。古漢語 “大學” 是兩個意義無仝款的詞。頭一个,“大學” 的 “大” 讀做《廣韻》徒蓋切(去聲、泰韻、定母),華語讀做ㄉㄚˋ,台語讀做 tai7。“大學”(ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ/tai7-hak8)是古籍《禮記》裡面一篇文章的篇名,佮《論語》、《孟子》、《中庸》合起來號做 “四書”。
第二个,“大學” 的 “大” 讀做《集韻》他蓋切(去聲、夳韻、透母),華語讀做ㄊㄞˋ,台語讀做 thai3(陰去)。《辭源》講 “大” 通 “太”,所以 “大學” 就是“太學”。“太學” 是古代貴族子弟讀冊的所在。
《禮記注疏•學制》(卷十二):“天子命之教,然後為學。「小學」在公宮南之左,「大學」在郊(注:……此小學、大學,殷之制)。天子曰辟廱,諸侯曰頖宮。”
《漢書•食貨志上》:“八歲入「小學」,學六甲五方書計之事,始知室家長幼之節。十五入「大學」,學先聖禮樂而知朝廷君臣之禮。”
佇這兩條書證,“小學” 佮 “大學”是相對的詞,“大學” 的 “大”,應該是大細(小)的大。
《白虎通德論•辟雍》:“王制曰:「小學」在公宮南之左,「太學」在郊。”
仝款是《王制》的字句,《白虎通德論》共 “大學” 寫做 “太學”。可見古早儂無分 “大”、“太”。
《荀子•大略》:“立「太學」,設庠序,脩六禮,明十教,所以道之也。”
《大戴禮記•保傅》:“及太子少長知𡚱色則入于「小學」,小者所學之宮也(注:古者太子八歲入小學,十五入太學也)。學禮曰……帝入「太學」承師問道,退習而端於太傅。”
《白虎通德論•辟雍》:“古者所以年十五入「太學」何?以為八歲毀齒,始有識知,入學學書計。七八十五陰陽備,故十五成童志明,入「太學」學經術。”

咱若考察遮的書證,敢若(kann2-na2)(好像)會使講,“大學” 的 “大” 本來是 “大細(小)” 的 “大”,因為古早儂 “大”、“太” 無分,共 “大學” 寫做 “太學”,“大學” 就變成 “太學”。(在甲骨文、金文乾焦有 “大”,無 “太”。“太” 大概是佇小篆時期對 “大” 分化出來的字)。
看起來,日本儂借去用的是“大學 [ tai7-hak8]” 毋是 “太學 [ thai3-hak8]”。

“大學” 的音,《台日典》收錄 tua7-oh8 佮 tai7-hak8 兩種讀法,敢若唸做 tai7-hak8 較普遍。
“大學” 佇大陸本土閩南語唸做 tua7-oh8(見《閩南方言大詞典》777頁)。

本篇發表於 臺語文論集(本專題使用台語文書寫,標音採用……), [台灣話來自日語的借詞舉例] (本專題使用台語文書寫,標音採用...... ) 並標籤為 , , , , , , 。將永久鏈結加入書籤。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s